Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling B.V., gevestigd aan Oude Middenweg 31-53, 2491 AC Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tetteroo.nl

+31 (0)70 – 320 92 12

De Privacy Officer is te bereiken via privacy@tetteroo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Tetteroo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Algemene persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op deze website, email of telefonisch

Inschrijving voor en aankoop van een koopwoning:

Bij de inschrijving voor en de aankoop van een koopwoning verwerken wij onder andere de volgende persoonsgegevens van je ten behoeve van de toewijzingsprocedure en het opstellen van de koop- en aannemingsovereenkomst:

 • Geboortenamen
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Legitimatiebewijs (naam en nummer)
 • Burgerlijke staat
 • Woonsituatie (indien huur: hoogte maandelijkse huur, indien koop: inschatting waarde en hoogte hypotheek)
 • Werksituatie, beroep, werkgever, soort contract, bruto jaarinkomen (range), ondernemer (JA/NEE), branche onderneming, aantal jaren ondernemer
 • Bankrekeningnummer

Indien zelfstandig ondernemer en onderaannemer bij Tetteroo:

 • ID Check
 • Vingerprint(s) op basis van digitale referentiepunten omgezet naar een unieke code
 • Inkomensverklaring belastingdienst
 • Jaarrekening, winst- en verliesrekening en balans
 • Gewaarmerkte accountantsverklaring
 • Ondernemingsplan indien starter
 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel
 • Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie met woonhistorie
 • Uittreksel BKR

Indien gepensioneerd en vroeger werkzaam bij Tetteroo:

 • Kopie legitimatiebewijs
 • AOW strook en/of jaaropgaaf
 • Pensioen strook en/of jaaropgaaf
 • Bankafschrift
 • Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie met woonhistorie
 • Uittreksel BKR

Bij het bezoeken van onze bouwplaatsen kun je geconfronteerd worden met camera opnames welke met tijdstip, datum en plaats worden geregistreerd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@tetteroo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Tetteroo verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de grondslagen “Toestemming” “Overeenkomst” “Wettelijke verplichting” en/of “Gerechtvaardigd belang” met de volgende doelen:

Belangstellenden voor woningen:

 • Bij het aanvragen van een brochure ga je ermee akkoord dat wij je (eventueel) benaderen.
 • Voor marktonderzoek.
 • Voor online advertentiedoeleinden.

Inschrijving voor en aankoop van een koopwoning:

 • Voor communicatiedoeleinden zoals verzenden van (project)nieuwsbrieven, publicaties en bewonerscommunicatie (omwonenden toekomstig project informeren).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om vragen en klachten in behandeling te nemen.
 • Om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder kopers van onze nieuwbouwwoningen.
 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst.
 • Om je uit te nodigen voor evenementen zoals bijvoorbeeld een officiële start bouw of burenmiddag.
 • Om de administratie rondom onze diensten uit te voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om serviceverzoeken in behandeling te nemen.
 • Om leveranciers van water na oplevering van de woning te informeren over de nieuwe gebruiker van de woning.
 • Voor het versturen van offertes, opdrachtbevestigingen enz. van het meer-/minderwerk.
 • Voor het aansturen van de uitvoering van het meerwerk (richting onderaannemers) vanuit de showroom etc.
 • Camerabeelden worden geregistreerd om de veiligheid van onze medewerkers en eigendommen te waarborgen.

Tetteroo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om fiscale redenen.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Tetteroo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tetteroo) tussen zit. Tetteroo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Tetteroo bewaart je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van Tetteroo te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Indien Tetteroo de gegevens niet langer nodig heeft voor de hiervoor vermelde doelen, dan kan Tetteroo de gegevens bewaren voor archivering en eventuele juridische procedures. Globaal hanteert Tetteroo de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens van kopers na oplevering van de woning worden o.a. gebruikt voor reparatieverzoeken en klachtenregistratie bij de afdeling service, onbeperkt om altijd het dossier in te kunnen zien (qua garantie max. 10 jaar).
 • Bedrijfsgerelateerde gegevens (incl. contactpersonen), maximaal 7 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.
 • Gegevens (w.o. e-mailadressen) verstrekt voor marketing doeleinden, onbeperkt tot moment van uitschrijven.
 • Gegevens voor projectinschrijvingen: onbeperkt, wij kunnen u benaderen voor nieuwe projecten.
 • Persoonsgegevens met betrekking tot onroerend goed moeten in bepaalde situaties administratief om wettelijke fiscale redenen (herzieningstermijn) 10 jaar bewaard worden.
 • Personeelsgegevens worden bewaard conform de bewaartermijnen van brancheorganisatie Bouwend Nederland.
 • Camerabeelden van bouwplaatsen worden niet langer dan 4 weken bewaard, tenzij er een strafbaar feit zichtbaar is.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Tetteroo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tetteroo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Tetteroo gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Tetteroo maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Tetteroo houdt verder op IP-adres en (indien bekend) emailadres het volgende bij van websitebezoekers:

 • Websitebron van het ingezonden formulier.
 • Webpagina van waaruit het formulier is ingezonden.
 • Bezoeken aan de website.
 • Uitgevoerde acties op de website.

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tetteroo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@tetteroo.nl.

Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij jou vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Tetteroo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Je kunt hierbij o.a. denken aan het toepassen van SSL-verbindingen, VPN-tunnels, firewalls, virusscanner, etc.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@tetteroo.nl.

Solliciteren bij Tetteroo.

Wanneer je reageert op een van onze vacatures wil je niet dat jouw gegevens gebruikt worden voor processen waarvan je geen weet hebt. Daarom informeren we je graag wat er met je gegevens gebeurt.

Om je sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we graag de volgende gegevens van jou hebben:

 • Contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.)
 • Beschikbaarheid
 • Uitgebreide CV (met o.a. opleiding en werkervaring) 

Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).

Solliciteer je via social media?

Via het social medium ga je akkoord met het delen van je gegevens. Een onderdeel daarvan is een link naar je profiel. De gegevens die je daar als openbaar hebt gekenmerkt kunnen door ons bekeken worden.

We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) je gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

Bewaartermijn.

We bewaren je persoonsgegevens maximaal vier (4) weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Om je in de toekomst te kunnen benaderen voor een interessante functie vragen we je van tevoren toestemming om je gegevens langer dan deze vier weken te bewaren. We hanteren vervolgens een bewaartermijn van één (1) jaar.

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens? Of wil je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens door van Tetteroo? Dan kun je een email sturen.

Laatste update van deze verklaring: 21-11-2018